Fiber Optic Valley 2015-2020

Diarienummer 2014-02528
Koordinator Fiber Optic Valley AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

FOV bidrar till identifiering, utv. och spridning av tekn.lösningar baserade på kompetens när det gäller att mäta, optimera, testa, planera samt distribuera stora dataflöden. FOV är den regionala nod som möjliggör att FoI-miljöer samspelar med innovativa företag och omvänt. Vi arbetar fortsatt med närmare samarbeten med andra mer branschorienterade aktörer där vi bidrar med de tekniska förutsättningarna för nya smartare lösningar. Ett sådan exempel är Kickstart-projektet där vi tillsammans med andra aktörer kickstartar digitaliseringen av den tillverkande industrin".

Resultat och förväntade effekter

FOV bidrar som regional och nationell innovationsmiljö till hållbar tillväxt genom: Stärkt konkurrenskraft och ett mer mångfacetterat näringsliv i regionen och nationellt inom ett antal viktiga sv. industrisektorer. En stärkt positionering av regionen nationellt/internationell som konkurrenskraftig för kunskapssektorn. Ett ökat samarbete mellan regionens FoU-aktörer där FOV är en s.k regional innvoationsnod nod med kopplingar till internationella partners inom FOVs styrkeområden.

Upplägg och genomförande

FOV har fokuserat på arbetet kring fem aktivitetsområden (AO). Dessa har identifierats utifrån den position som FOV har uppnått som innovationsmiljö och de utmaningar som strategin innebär och ska bidra till hållbar utveckling: Nod för sensorteknologi och optisk fiber för hållbar industriell förnyelse Smart Specialisation Corridor Effektiv Testbädd för hållbar samhällsutveckling Innovation och kommersialisering i SMF Internationalisering Hållbart genomförande. Digitaliseringen har som generell inriktning växt sig allt viktigare för FOVs verksamhet!

Externa länkar

www.fiberopticvalley.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.