Eurostarsprojekt E!8097 Heat to Power, Alfa Laval

Diarienummer 2013-03861
Koordinator Alfa Laval Corporate AB
Bidrag från Vinnova 146 353 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Alfa Lavals deltagande har varit att till systemet bidra med väl dimensionerad utrustning anpassad till applikationerna i fråga vad gäller termiska, hydrauliska och materialtekniska egenskaper samt ekonomiska aspekter för att uppnå bästa konkurrenskraft för teknologin. Ytterligare syfte har varit att öka Climeons kunskap vad gäller värmeväxling samt att för egen del förvärva erfarenhet av en ny applikation. Samtliga mål är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är ett system som har presterat utöver vad som lovats. Systemet som sådant har alltså fungerat mycket väl. Kunskapsöverföringen innebär goda möjligheter till vidareutveckling av systemet. För Alfa Lavals del innebär systemts goda prestanda nya affärsmöjligheter. Som ett led i detta har affärsmässiga relationer mellan Climeon och Alfa Laval upprättats med kundregister, kontaktpersoner, beställningsrutiner etc. Detta har använts i de kommersiella projekt som ersatt tidigare tänkt provanläggning. Utfallet har varit mycket gott.

Upplägg och genomförande

överföringen av utrustning och termiskt kunnande kan sägas ha skett i två moder: kortsiktigt och långsiktigt. Den kortsiktiga moden innbar dimensionering och leverans av utrustning, medan den långsiktiga moden innbar kunskapsöverföring till Climeon via utbildning och support. Erfarenheter till gagn för Alfa Laval har förvärvats under alla delar av projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.