EUREKA ITEA2 SCALARE

Diarienummer 2013-01543
Koordinator Husqvarna Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 585 700 kronor
Projektets löptid december 2013 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen för SCALARE (SCALing softwARE) var att stödja och möjliggöra för industrin att skala sin programvarukapacitet då den går från att vara av sekundär betydelse till en av de viktigaste aspekterna för att kunna leverera innovation och konkurrenskraftiga produkter och tjänster. I projektet har ett ramverk (Scaling Management Framework, SMF) skapats för stöd vid skalning i tre huvudområden: i. Produkter, system och tjänster ii. Organisation och affärsdomän iii. Processer och metoder SMF är tillgänglig i form av bland annat en bok, en web site och konsulttjänster.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat resultat på såväl lång, medellång och kort sikt inklusive ´Scalability Management Framework´ som är ägnat att ge europeisk industri ökad möjlighet att skala upp mjukvara på ett proaktivt sätt när mjukvara övergår till att vara den primära tekniska och affärsmässiga drivkraften från att ha varit en blygsam del av hårdvaru- eller mekanisk utvecklingsverksamhet. Resultaten inkluderar även en textbok, utbildningsmaterial, konsulttjänster, verktyg, och en online-portal där företag (både medlemmar och icke-medlemmar) kan dela råd och erfarenheter.

Upplägg och genomförande

Arbetet i SCALARE var organiserat i fem arbetspaket: WP1: Scaling Management Framework WP2: Scaling Products, Systems and Services WP3: Scaling Organisations and Business domains WP4: Scaling Processes and Methods WP5: Project Management, Dissemination and Exploitation Scalare har haft en holistisk syn på skalning. WP2-4 fokuserade på olika aspekter av skalning av mjukvara medan WP1 band dem samman i ´Scaling Management Framework´. WP5 fokuserade på informationsspridning i bland annat en bok, i seminarier, på webben, konsulttjänster och sociala medier

Externa länkar

SCALARE web site

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.