Etablering av ett operativt livsmedelskluster i Östersjöregionen för SME.

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Ideon Agro Food
Bidrag från Vinnova 323 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att identifiera och etablera samverkan med ett antal klusterorganisationer runt östersjön för att stödja mindre livsmedelsföretag i respektive land. Målsättningen är att klusterorganisationernas livsmedelsföretag skall vara intresserade av att exportera sina produkter eller på annat sätt samverka med andra aktörer runt östersjön. I samtliga länder runt östersjön finns i dagsläget identifierade klusterorganisationer inom livsmedel som är beredda att samarbeta inom segmentet SME. En större ansökan för fortsatt arbete runt östersjön har skickats in till SI.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett nätverk av klusteraktörer runt östersjön, där fokus var på Estland, Lettland, Litauen och Polen. De tre förstnämnda länderna har klusterorganisationer som via ´Letter of Intent´ förbundet sig att fortsätta samarbetet. Två organisationer är identifierade i Polen som presumtiva framtida aktörer och från Danmark och Finland finns pågående samarbeten. Kontinuerligt informationsutbyte föregår också med en tysk klusterorganisation i Lubeck. Förutsättningar finns därmed att erbjuda SME inom livsmedel en stark supportfunktion i östersjöregionen.

Upplägg och genomförande

Genom att projektet kunnat skapa resurser för personliga möten, så har grunden lagts för både nya och fortsatta samarbeten. De personliga mötena är extremt viktigt under en uppbyggnadsfas där olika aktörer skall lära känna varandra och förtroende för långsiktigt samarbete skall etableras. Projektet har lyckats i sina föresatser runt östersjön, utom i fallet Polen, där kontakter och besök inte klarades av inom projekttiden. Däremot finns möjliga organisationer identifierade, men ej besökta för utvärdering av ett djupare samarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04352

Statistik för sidan