Etablerande av Nationell forskningsplattform, SQMA

Diarienummer
Koordinator STIFT INSTITUTET FÖR KVALITETSUTVECKLING (SIQ) - Institutet för kvalitetsutveckling
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Skapa förutsättningar för behovsstyrd forskning i syfte att stärka forskning inom offensiv kvalitetsutveckling och svensk konkurrenskraft. Visionen bakom etableringen av SQMA har varit att återupprätta innebörden i ´Svensk Kvalitet´ och ´Made in Sweden´ Varje lärosäte har sin unika forskningsprofil och syftet med SQMA har varit att skapa ett branschöverskridande innovationssystem, där näringsliv, offentlig sektor och akademi knyts samman.

Resultat och förväntade effekter

Genom etableringen möjliggörs en nationell kraftsamling inom området offensiv kvalitetsutveckling.

Upplägg och genomförande

Med Delphi studien som grund , vars syfte var att identifiera de främsta kvalitetsutmaningarna på tio års sikt, gjordes följande: - workshops med intressenter - kartläggning och prioritering av forskningsprojekt utifrån studien - kartläggning av kompetenser inom SQMA - matchning av kompetenser med identifierade projekt - gemensamma forskningsansökningar gentemot intressenter och andra finansiärer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.