Entré I (Invandrares entré/integration till svenska samhället och arbetsmarknaden)

Diarienummer 2012-04247
Koordinator STIFTELSEN SUNDERBY FOLKHÖGSKOLA
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Sunderby folkhögskolan gör bedömningen att ha uppnått de syfte och mål som förväntades inom projektskisser för projektet Entré I. I den nu redovisade planen finns tidsramar, budget, geografisk lokalisering, tänkt deltagarantal av invandare och entreprenörer, kompetenser som behövs samt en hypotes om antal förslag till pilotprojekt från entreprenörerna. Planen ger även en redogörelse för Sunderby folkhögskolas egna incitament för att entreprenörerna i samverkan med behovsidentifierare genomför hela mötesprojektet och därefter söker och slutför lyckosamma pilotprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Invandraren kommer att ges snabbare ingång till svenska samhället och arbetslivet genom utveckling av och tillgång till nya/förbättrade hjälpmedel inom området integrationsstöd. Det kommer också att medges bra affärsmöjligheter och en stor marknad för entreprenörer som ansvarar för framtagningen av dessa hjälpmedel. Invandraren ger också goda möjligheter till anställningar inom dessa företag som utvecklar denna typ av hjälpmedel.

Upplägg och genomförande

Tidplanen för genomförande av Projektskisser inför utlysningen Piloter 2013 har upplevts som mycket forcerat bland annat utifrån att under två månades perioden fanns en längre jul- och nyårshelg innebärande en bortavaro i de flesta företagen på minst 11 dagar. Att resultatet ändå blev gynnsamt beror på att Sunderby folkhögskola har ett brett kontaktnät och inte minst genom ett antal pågående och redan genomförda integrationsprojekt där kontakter till nyckelaktörer redan var upparbetade.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.