Energi ur biomassa

Diarienummer 2013-03567
Koordinator ReTreck AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att ändra synen på gödsel från belastning till tillgång vilket dels skulle bidra till en ekonomisk utveckling och omställningen till ett hållbart energisystem där en restprodukt kan omvandlas till värme och elektricitet. Under projektet har en process utvecklats som i vilken gödsel som utgångsmaterial omvandlas till värme och elektricitet, via separering, torkning och förbränning.

Resultat och förväntade effekter

Processen får anses klar/fungerande om än inte förfinad. Processen som möjliggör utvinning av värme och elektricitet ur gödsel är utvecklad, realiserbar och såväl ekonomiskt som ekologiskt mycket lönsam under rätt förutsättningar. Ett starkt intresse för processen har även visats från andra intressenter, bland annat tillverkare av bränslepellets samt sockertillverkare i Afrika. Det mycket stora intresset från marknaden gör att alla projektparter planerar att gå vidare med en teknisk realisering och implementering av processen i fullskala.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort sett utförts i enlighet med projektplanen. Arbetet med bestämning av mass- och energibanlanser underlättades av det stora intresset från undersökta gårdar. Då det under arbetets gång framkom att relativt stora gårdar krävs för lönsamhet på kommersiella villkor utökades projektet med en studie av hönsgårdar och djurparker. Det finns mycket goda förutsättningar att bredda projektet ytterligare, t ex mot biobränsle för uppvärmning av växthus, tillverkning av bränslepellets och sockertillverking.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.