En del i en träffsäker innovationsprocess

Diarienummer 2012-02052
Koordinator HALLANDS LÄNS LANDSTING - Region Halland
Bidrag från Vinnova 352 023 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att kartlägga behov, definiera utbud, engagera aktuella aktörer samt att genomföra en eller ett par tester av konceptutvärdering, prototyptester eller klinisk utvärdering. Detta är i delar uppfyllt. Utbudet är definierat och behoven delvis kartlagda. En test är under planering/genomförande. Aktuella aktörer inom Region Halland har varit engagerade under förstudien och via Hälsoteknikcentrum i Halland kopplas engagemanget från företagen samman med vårdens resurser.

Resultat och förväntade effekter

Region Halland har i dag, via Hälsoteknikcentrum i Halland nära samarbete kring hälsoinnovation med näringsliv, akademi och de halländska kommunerna. Värdefulla kompetenser på området finns också inom FoUU och Medicinsk teknik. Testbäddsverksamheten ska införas i en organisation som är hårt ansträngd. Utrymmet att addera arbetsuppgifter är litet. Verksamheterna behöver, tror arbetsgruppen, kompensation för den tid som läggs ner. Det behövs god uthållighet över tid om en testbäddsverksamhet startas. Den blir ett löfte både till omvärld och medarbetare.

Upplägg och genomförande

Koncernledning beslöt att arbetet skulle ske inom ramen för Hallands sjukhus verksamhet. En styrgrupp etablerades. Styrgruppens första möte ägde rum den 23 januari 2013, då en arbetsgrupp utsågs med representanter från berörda enheter. Gruppen fick i uppdrag att beskriva förutsättningar för etablerandet av en testbäddsverksamhet i Halland. Arbetsgruppen har haft regelbundna möten med kontinuerlig avstämning med styrgruppen. Därtill har studiebesök, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling skett.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.