Ekologisk kompensation

Diarienummer
Koordinator SVEASKOG FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAG - Sveaskog förvaltnings AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att 1.) utarbeta ett första förslag på standardiserat arbetssätt för frivilliga kompensationsprojekt anpassade till svenska förhållanden men så långt som möjligt i enlighet med den internationella standarden för kompensationsåtgärder som tagits fram inom programmet Business and Biodiversity Offsets Programme, BBOP. 2.) bidra till utvecklingen av marknader för biodiversitet och ekosystemtjänster i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Med LKAB:s planerade dagbrott för järnmalm i Mertainen, Kiruna kommun som praktikfall har BBOP:s standard för kompensationsavsättningar för första gången prövats i ett svenskt sammanhang. Projektet resulterade i ett förslag på en större kompensationsavsättning där LKAB kommer att ekonomiskt ersätta markägaren för att avsätta och skydda kompensationsmarken i 50 år.

Upplägg och genomförande

BBOP-standarden fastslår tio principer med tillhörande kriterier och indikatorer för att utforma kompensationsavsättningar. Målet enligt standarden är ´no net loss´, d v s ingen nettoförlust av biologisk mångfald vid exploateringar. Nettot påvisas kvantitativt genom användandet beräkningsmodeller. I projektet har en australiensisk beräkningsmodell använts som tar hänsyn både till area och till habitatkvalitet. Modellen har i projektet anpassats till habitattyper i ett borealt skogslandskap.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.