Effektiv tillverkningsprocess för det nanoporösa materialet Quartzene®

Diarienummer 2014-04742
Koordinator Svenska Aerogel AB - Svenska Aerogel AB, Gävle
Bidrag från Vinnova 2 786 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

SvAAB planerar att i närtid uppföra en tillverkningsanläggning för sitt Quartzenematerial och en avgörande förutsättning för detta är att ha en djupare förståelse av processparametrarna, processekonomin och utrustningsbehoven. Målet för arbetet har varit att studera detta och möjligheten att utveckla en skalbar process. En stabil och hållbar process har utvecklats på laboratorieskala som sedan skalats upp ca 100 gånger till att ge ett likvärdigt material i pilotskala. Målen med arbetet anses uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

En stabil process har utvecklats på laboratorieskala som sedan skalats upp till pilotskala. Nyckelparametrars inverkan på produktegenskaper och utbyte har utvärderats och identifierats. Dessutom har studien gett väsentlig kunskap om stabiliteten hos lösningarna i processen. Pilotförsök har sedan visat på känsligheten i en uppskalad miljö med delvis annan typ av utrustning. Uppskalningen gick till stora delar att genomföra likvärdigt med labbförsöken och gav till stora delar jämförbart resultat. Dock fanns skillnader för alltför koncentrerade system.

Upplägg och genomförande

Arbetet uppdelades i olika arbetspaket som behandlade grundläggande studier och litteratur, parameterstudie av processen i laboratorieskala, utvärdering i pilotförsök, granuleringsstudie av produkt samt en teknoekonomisk utvärdering av processen. En utvecklad labbmetod skalades därefter upp till pilotskala. I utvecklingen togs hänsyn till miljö- såväl som teknoekonomiska aspekter; som vatten- och kemikalieförbrukning samt recirkulation av processlösningar. Arbetet i arbetspaketen följde i stort sett den upplagda planen.

Externa länkar

Svenska Aerogels webbplats

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.