Dialoglabb - en öppen mötesplats för innovation på vårdcentral

Diarienummer 2017-02125
Koordinator Region Sörmland - Division Primärvård
Bidrag från Vinnova 3 410 965 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Verklighetslabb
Ansökningsomgång Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Syfte och mål

Projektet ”DialogLab” syftar till att bygga upp ett verklighetslabb på en ny vårdcentral. Målet med projektet är att skapa ett öppet labb där innovationer som stärker och tydliggör patientens ställning snabbt kan testas i vårdcentralens verksamhet. Patienter, anhöriga, medborgare, personal, näringsliv och idéburen sektor kommer tillsammans att testa innovationer som utgår från patienters, anhörigas, medborgares och samhällets förutsättningar och behov.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i ett fungerande DialogLab där tester bedrivs på vårdcentralen i medborgar-/patientmöten, i hälsotorg/vårdmiljö, i ett ”makerspace” och i ledning- och styrningsstruktur. Förväntade effekter av DialogLabs verksamhet är en mer effektiv, anpassningsbar och personcentrerad vård som svarar upp mot patienters och anhörigas faktiska behov.

Planerat upplägg och genomförande

Eftersom DialogLab ska ligga på en helt ny vårdcentral kommer labbets uppbyggnad ske parallellt med vårdcentralens. För att ett säkert och fungerande labb ska kunna byggas kommer följande kompetenser knytas till projektet: en projektledare, en huvudprojektledare för den nya vårdcentralen (ersätts senare av verksamhetschef), tjänstedesigner, digital verksamhetsutvecklare, kommunikatör, ledningsgrupp för nya vårdcentralen, jurist och chefsläkare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.