Design och klinisk studie av prognosmodul för uppföljning av sjukdomsaktivitet hos RA-patienter

Diarienummer
Koordinator Elsa Science AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2018

Syfte och mål

Syftet med prognosmodulen i Elsa är att möjliggöra uppföljning av följsamhet & sjukdomsaktivitet där validerade forskningsdata används för att avgöra hur patienten svarar på medicinering. Vid kontinuerligt loggande av medicinering, sjukdomsaktivitet och levnadsvanor, ska Elsa kunna ge en indikation på hur behandlingen fungerar samt om byte av medicin och/eller ändra levnadsvanor bör ske. Målet med detta är mer kontroll för patienten över sin livssituation och att realisera s.k. egenvård med hjälp av medicinsk vetenskap.

Förväntade effekter och resultat

Modulen förväntas bidra till bättre välmående för patienter genom att göra de mer delaktiga i sin livssituation och få mer förståelse för hur sjukdomen ter sig. I en förlängning kan information från tjänsten skickas till vårdgivare och möjliggöra s.k. ”tight control” som gör att långtidsprognosen av sjukdomen blir mycket bättre än med dagens vård. Genom att patienten har bättre egen kontroll över sin sjukdom, kan också vårdgivarna följa patienternas sjukdomsaktivitet på distans och vårdmöten kan planeras utifrån hur patienterna svarar på sin behandling.

Planerat upplägg och genomförande

Prognosmodulen designas och byggs genom att först genomföra patientintervjuer samt efterforska konkurrenter och jämförbara moduler. En algoritm skapas sedan för modulen på basis av KI´s forskningsdata och utvecklas för att beskriva sjukdomsförloppet hos RA patienter och hur denna beror av specifik medicinering, individ karakteristika och levnadsvanor. Slutliga algoritmen implementeras i Elsa-appen. När algoritmerna integrerats genomför vi ett randomiserat kliniskt försök i syfte att utvärdera effekten av Elsa-appen med avseende på sjukdomsförloppet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 mars 2019

Diarienummer 2018-05059

Statistik för sidan