Den svenska konsultsektorn

Diarienummer 2013-05366
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 831 500 kronor
Projektets löptid december 2013 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syfte: är att genomföra en kartläggning av de svenska konsultbranscherna i Sverige. Projektet har två mål, dels att utveckla begrepp och kategorier för en beskrivning av konsultsektorn i Sverige, dels att baserat på den utvecklade begreppsapparaten genomföra en kartläggning och därigenom erhålla viktiga erfarenheter kring vilka möjligheter och begränsningar som ligger i tillgängliga data. Avsikten är att analysen skall kunna användas för strategiska diskussioner och överväganden, såväl nationellt som regionalt.

Resultat och förväntade effekter

Avsikten är att rapporten skall kunna användas för framtida policyutveckling

Upplägg och genomförande

Projektet fokuserar den av konsultsektorn som består av kunskapsintensiva företag som i huvudsak levererar kvalificerade uppdrag till företagskunder. De statistiska uppgifterna baseras på åren 2007-2012. I databasen ingick 6421 företag med 212753 anställda (år 2012). Företagen har kategoriserats efter den funktion respektive konsultföretag utför för kundföretaget. Därutöver har information från samtliga företag med över 5 anställda inhämtats från företagens hemsidor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.