Demotest Skärgården

Diarienummer 2013-01875
Koordinator NORRTÄLJE KOMMUN - ADMINISTRATION
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Förundersökningen har utrett behov och lämplig struktur för en test- och demonstrationsanläggning för enskilda VA-lösningar. Projektgruppens behovsutredning, där realiserbarheten av projektidén undersöktes, resulterade i en positiv bild. Kontaktade näringslivsrepresentanter har visat intresse av att medverka, antingen som kunder eller i konsortiet. Arbetet med projektidén skall tas till nästa fas.

Resultat och förväntade effekter

Aktiviteterna har i stort genomförts som planerat med förväntat resultat. Projektgruppen har skaffat sig en fördjupad förståelse för projektdelarnas realiserbarheter. En tidsplan för sjösättandet av de i Demotest skärgård ingående projektdelar har tagits fram. Ett nätverk bestående av representanter från berörda myndigheter, områdesexperter från forskarsidan och näringsliv har etablerats. Förundersökningen har givit önskat utfall.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har organiserat ett flertal projektmöten och workshops, där till projektet knutna experter och näringslivsrepresentanter deltagit med stort intresse. De experter som knutits till projektet har visat sig bidra med värdefull kunskap och stor tyngd. Strukturen med en central projektstyrning och en mer perifer expertpanel har visat sig framgångsrik och konsortiet som ska driva projektet vidare har till stor del utkristalliserats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.