Data för ett starkare samhällskydd vid naturolyckor och andra nischade vädertjänster.

Diarienummer 2014-04458
Koordinator SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT - SMHI - Avd Sm
Bidrag från Vinnova 162 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att ge nya möjligheter för att stärka vårt samhällskydd, framför allt med avsikt att tillgängliggöra data för lägesbeskrivningar i realtid vid naturolyckor, som till exempel översvämningar. Dessa data utgör också ett underlag för att kunna skapa mer nischade vädertjänster för smalare målgrupper än allmänheten i stort. I och med att projektet uppnått sina mål så har dessa nya möjligheter skapats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har uppnått målen. Det är dock ännu för tidigt att säga något om de förväntade effekterna.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet av projektet har fungerat bra och arbetet har följt planen.

Externa länkar

Information om och länk till nedladdningstjänst för radarbilder. Information om och länk till api för mesan-data.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.