Catalysator

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Catalysator är att, genom en rad events, samla innovatörer/entreprenörer, investerare och andra stakeholders inom startup-sfären i en cykel som ska hjälpa idéer genom de första livsstadierna. Projektet är lärande och har som mål att erbjuda satsningar som målgrupperna efterfrågar och därmed öka antalet startups i Sverige. De events som hittills genomförts har samlat över 1000 människor i målgrupperna och givit stora möjligheter till nätverkande och faktiska resultat. Ett av årets mål var att utöka events till nya regioner, vilket också gjorts framgångsrikt.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet är främst ett aktivt bidragande till att öka antalet finansierade och genomförda, internet-relaterade, projekt genom en ökad satsning på relevanta events. Projektet förväntas generera en mängd data med vars hjälp forskning ska kunna utföras för att dra lärdomar om och förbättra affärsutvecklingsprocesser för tidiga start-ups i Sverige. Projektet har enligt enkätsvar från flertalet deltagare i event bidragit till att det har inletts diskussioner om finansiering. Vidare har data som insamlats bidragit till publicerade vetenskapliga artiklar.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har gjorts på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Projektet startades Q1 2013 med skapande av projektplan. Projektstyrningssystemet PPS användes för att styra och övervaka projektet. Samtliga event planerades i detalj i delprojektplaner. Eventen genomfördes ofta med hjälp av nyckelpersoner som kan aktivera stora och relevanta nätverk. Samtliga events utvärderades. Uppbyggandet av en intressentbank ledde till att varje event lättare förankrades hos målgrupperna. Ju större banken blir desto mer information kan vi utvinna om vilka behov målgrupperna har.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.