BONUS MICROPOLL - Multilevel assessment of microplastics and associated pollutants in the Baltic Sea, IVL

Diarienummer 2017-00001
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 788 762 kronor
Projektets löptid juli 2017 - september 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet har som övergripande mål att beskriva ekologiska effekter i Östersjön av mikroplaster samt föroreningar och biofilm associerade med dessa.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer att beskriva de ekologiska riskerna med mikroplaster i Östersjön, utveckla indikatorer för att följa upp dessa och föreslå program för övervakning och åtgärder för att minska utsläppen av mikroplaster och associerade föroreningar och därigenom stötta implementeringen av EU:s Marina Direktiv. En tänkbar åtgärd som kommer bli specifikt utvärderad i detta projekt är förbättrad avloppsvattenrening.

Planerat upplägg och genomförande

Riskerna med mikroplaster i den marina miljön i Östersjön kommer att utvärderas genom: 1)statusbeskrivning avseende förekomst, sammansättning, källor, sänkor för mikroplaster, 2)utvärdera mikroplasters vektorfunktion för olika föroreningar inklusive biofilm, 3)exponeringsstudier i labb och i Östersjön där marina organismer exponeras för olika koncentrationer, storlekar och typer av mikroplaster och associerad miljögifter. 4)Utifrån insamlad kunskap kommer modeller kunna sättas upp för att beskriva transport, nedbrytning och upptag av mikroplaster i Östersjön.

Externa länkar

Micropoll i BONUS-portalen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.