Beställargrupp Välfärdsteknologi

Diarienummer 2017-02066
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för digitalisering
Bidrag från Vinnova 3 720 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att: - underlätta och förbättra arbetet med upphandla befintliga tjänster, ofta nya, innovativa, via publicerade rekommendationer för kommuner samt stimulera innovation och utvecklingen av nya tjänster genom att kommunicera viktiga behov och utmaningar. med målet att rekommendationerna är: - kända av upphandlare och leverantörer av välfärdsteknik - uppfattade som relevanta, användbara, värdefulla - 5 st publicerade under perioden 2017 - 2019 - använda i 50 upphandlingar och beskrivna utmaningar och behov har: - bidragit till 1 upphandling av innovation

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat är att: - stimulera innovation och utvecklingen av nya tjänster - förmedla viktiga behov, utmaningar till marknaden - möjliggöra och stimulera upphandling av innovation - lära: insikter om främjande/hämmande faktorer för innovation, ger insikt för utbildning och lobbying samt beställargrupp som metod - fler och bättre affärer: utvecklande inköp som en del i socialtjänstens digitaliseringsprocess kommersialiserade svenska innovationer, framgångsrika startups

Planerat upplägg och genomförande

Gruppen arbetar gemensamt och i olika arbetsgrupper som fokuserar på skilda sakområden. Arbetet bedrivs vid 5-6 fysiska träffar per år och online. Gruppen fattar självständigt beslut om prioritering av arbetsuppgifter och utformning av rekommendationer. Rekommendationerna publiceras i lämplig kanal. Under 2017 är prioriterade sakområden - teknik för att skyndsamt uppmärksamma behov av stöd från vårdpersonal samt begreppet “öppen välfärdsteknik”. Vilka sakområden som prioriteras de kommande åren avgöras av gruppen allt eftersom.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.