Barriärer för komposterbara påsar och förpackningar tryckta med flexografi.

Diarienummer 2013-00351
Koordinator Jonsac AB
Bidrag från Vinnova 499 525 kronor
Projektets löptid april 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektmålet var att ta fram ett materialkoncept för en fullgod komposterbar säck/påse för matavfallshantering som står emot vått matavfall. Konceptet skulle sedan gå att omsätta ien produkt som kan produceras iföretagets befintliga maskinpark. Materialkombinationer har utvärderats och optimerats i labskala och i fullskala. Genom materialval och processoptimering har en ny kostnadseffektiv produkt tagits fram med bättre resistens mot fett och väta än de säckar/påsar som tidigare funnits på marknaden. Denna produkt har fungerat bra i pilotförsök hos kund och i komposteringsanläggning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har rönt en del intresse inom Sverige och bland annat nämnts i lokala media och branschtidskrift. Ett bidrag är accepterat för presentation på internationell konferens (Iarigai 2014 i Swansea, UK, 7-10 okt). Uppmärksamheten har gett potentiella kunder kännedom om den nya produkten och företaget har fått ett flertal förfrågningar av företag som vill köpa produkten. Detta ger bra förutsättningar att öka försäljningen och omsättningen.

Upplägg och genomförande

Tryckförsöken i labskala hos forskningspartnern har fungerat som en bra utgångspunkt för planering och designav tryckförsöken i fullskala iföretagetsproduktionsanläggning. Genom kontrollerade laboratorieanalyser i Innventias laboratorier har man sedan kunnat identifiera svagheter hos prototyperna och således kunnat föreslå förbättringar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.