Automatiseringens Randvillkor

Diarienummer 2013-01300
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet för projektet Automationens Randvillkor (ARV) för perioden 2013-2014 är att skapa ett samarbetsplattform kring automatiserade fordon och trafiksystem. Fokus ligger på områden av icke konkurrensutsatt natur, där flera (eller helst samtliga) projektpartners har ett gemensamt intresse för förstudier, forskning och samverkan med till exempel infrastrukturhållare. Ledningsgruppen har enats om tre områden som skall belysas ytterligare i påföljande projekt - ARV 2014.

Resultat och förväntade effekter

Projektet levererar följande: * Tre förstudier inom utvalda områden för vidare forskning * En State-of-the-Art artikel för publicering vid FISITA 2016 * Fyra studentrapporter från Chalmers (MORE) * En sammanfattande projektrapport för projektets partners * Ett White Paper med projektets rekommendationer kring fortsatt samarbete. Resultatet från projektet förs över det det nya projektet ARV 2014. Syftet med detta projekt är bland annat att hitta, för Sverige unika, delområden inom automatiserade fordon där svensk fordonsindustri kan positionera sig som globalt ledande.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis bedrevs arbetet i workshop-form med stöd från Chalmers departement of Technology Management and Economics i samarbete med Mines ParisTech. En serie kreativa workshops drevs inom ramen för KCP-metoden som syftar till att organisera innovation för ett större kollktiv. Framtagna idéer prioriterades och tre områden belystes ytterligare i separata förstuder. även studenter från CTH deltog med arbete i separata förstuder. Viktoria Swedish ICT skrev en artikel om ´State-of-the-Art) inom området automatiserade fordon. Denna publiceras vid FISITA 2-6 Juni 2014.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.