Automatiserad produktion för nästa generations aktivrullstol

Diarienummer 2018-00020
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram ny tillverkningsteknik för lättvikts rullstolschassi med: bibehållen styvhet, hållfasthet och estetik till ett lägre pris. Målsättningen med projektet är att: - Ersätta dagens manuella tillverkning med en mekaniserad fogningsmetod som uppfyller samtliga krav på slutprodukten. - Minska tillverkningstiden med minst 50%. - Öka Pantheras nationella och internationella konkurrenskraft. - Ta fram en specifikation på utrustning, tillverkningsmetodik och kompetens som behövs för att implementera den framtagna resultat hos Panthera.

Förväntade effekter och resultat

I projektet utvärderas ny automatiserad tillverkningsteknik som vid implementering hos Panthera förvätas mer än halvera tillverkningstiden av Pantheras rullstolschassin. Detta skulle möjliggöra en betydande ökning av Pantheras exportförsäljning, speciellt på prispressade upphandlingsmarknader. Projektet bidrar även till att göra lätta aktivstolar mer tillgängliga för en större brukargrupp vilket har en stor samhällsnyttig funktion genom att öka självständigheten och aktiviteten hos funktionshindrade.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med en mindre studie kring val av fogmetod för Pantheras rullstolschassin. Fogmetoderna utvärderas baserat på kriterier som åtkomst, fogarnas utseende, mekaniserbarhet samt produktivitet. De mest lämpade fogmetoderna utvärderas sedan djupare i mekaniserade svetsförsök i Swerea KIMABs testbädd samt genom framtagning och utvärdering av en serie automatiserat svetsade demonstratorer. Demonstratorerna ger viktig information för kommande implementering så som om förväntad produktivitet, repeterbarhet, kvalitet samt produktionsdata för svetsning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.