Återvinningsstudie av metallpulver för AM

Diarienummer 2016-01990
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att utreda vilka frågeställningar som är viktiga att undersöka för att få en resurseffektiv hantering av metallpulver i livscykeln med AM-tillverkning, och på så sätt minska dess miljöpåverkan. Vi har för Hastelloy X och verktygsstål klarlagt livscykeln och uppskattat materialens miljöpåverkan. Vi har bland annat belyst degraderingsmekanismerna av Hastelloy X, och funnit relevanta mätmetoder. Ett mål var att föreslå ett möjligt försöksupplägg i ett fortsättningsprojekt, detta har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Upparbetningsmetoder och rutiner för återvinning av pulvret förväntades kunna studeras i ett längre projekt då resultatet denna förstudie kommer ge underlag för att påvisa vilken riktning dessa undersökningar bör ta. Nu har ett förslag till längre projekt arbetats fram men flera lärdomar kan redan dras av projektet som kommer de industriella deltagarna till nytta.

Upplägg och genomförande

Angreppssättet var lyckat då livscykeln har kartlagts och miljöpåverkan i de olika stegen utretts, vilket bidrar till ett bättre fokus i fortsatt arbete. På samma sätt har mekanismerna för pulverdegradering belysts, vilket ger uppslag till att minska effekterna av dessa och uppslag till försök att återställa pulverytorna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.