ATAC - Avancerad testautomation för komplexa mjukvaruintensiva system

Diarienummer 2011-01418
Koordinator Bombardier Transportation Sweden AB - Bombardier Transportation AB Västerås
Bidrag från Vinnova 1 650 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Bombardier Transportation har haft tre specifika mål I ATAC. Det första målet som var att definiera en testprocess för olika nivåer har uppnåtts genom förbättringar av enhetstester och ökad testtäckning. Målet att identifiera testverktyg för olika nivåer är delvis uppnått. En förståelse finns nu för vilka verktyg som är tillgängliga. Dessutom har verktygen som används för enhetstest och integrationstest utökats. Det tredje målet, att etablera testgruppen I Västerås som ledande inom divisionen inom test och testtekniker har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet av ATAC är reducerade kostnader, kortare tid till marknad och ökad kvalitet i styrsystemet. De metoder och verktyg som införs har effektiviserat framtagningen av testfall, automatiserat dokumentation och ökat täckningsgraden i enhetstesterna. Till exempel har automatisering av tester reducerat testtiden till mindre än 20 % av den manuella testtiden och genom modellbaserad testning har metoder för att få 100 % täckning av design uppnåtts. Genom införande av resultat från ATAC är prognosen att effekterna kommer att överträffa förväntningarna.

Upplägg och genomförande

Grundtanken för genomförandet i ATAC har varit att utgå från reella industriella utmaningar och utnyttja innovationer för att lösa dessa. Genom att tidigt identifiera specifika pilotprojekt har samarbetet mellan Bombardier Transportation och övriga projektpartners kunnat genomföras med korta iterationer mellan idé och återkoppling. Resultatet är att organisationen är delaktig vilket bidrar till ett snabbt införande i verksamheten. Erfarenhetsutbytet med andra industripartners resulterat i en ökad mognad och ger underlag för ytterligare innovationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.