ARENA 3

Diarienummer
Koordinator NetPort Science Park Karlshamn AB (svb) - NetPort Karlshamn Aktiebolag (svb)
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

ARENA har som svensk kunskapsplattform till syfte att stödja utvecklingen av europeiskt samordnade lösningar för brukaravgifter på väg. Under ARENA 3 har projektet agerat neutral mötesplats för intressenter inom området och målmedvetet arbetat för utvecklingen av interoperabla, effektiva och användarvänliga lösningar för både gods- och persontransporter. ARENA har också tagit som sin uppgift att utveckla kompetens och förslag till lösningar på problem som inte tidigare lösts på EU-nivå, såsom integritetsfrågan och kontrollsystem i en europeisk kontext.

Resultat och förväntade effekter

ARENA har tydligt bidragit till uppbyggnad av en strategisk och starkt FoI-miljö kring brukaravgifter på väg och ITS med basen i Blekinge. Till FoI-miljön finns ett starkt nationellt och internationellt nätverk av kompetenser och intressenter kopplat. ARENA bygger vidare på kunskapen om hur interoperabla, effektiva och användarvänliga elektroniska vägavgiftssystem kan utformas, vilket kommer att ha stort värde och stor betydelse när beslut om ett bredare utnyttjande av brukaravgifter på väg fattas.

Upplägg och genomförande

ARENA som projekt har hitintills från 2006 bedrivits i tre faser. Under perioden har trängselskatt införts och vissa beslut om infrastrukturavgifter fattats, men frågan om distansbaserade vägavgifter har varit starkt polariserad och inte aktualiserats. Fokus för ARENA har fått läggas på långsiktig kompetensuppbyggnad. Balansgången och beredskapen inför framtiden har bidragit till viss otydlighet. I det svenska vägavgiftslandskapet har därmed ARENA, trots sin status som projekt, i mångt och mycket stått för kontinuiteten och på detta sätt säkrat kompetens för framtida behov.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.