Användardrivna tillväxtföretag

Diarienummer 2013-01265
Koordinator Ligustri Business Platform AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål och syfte har uppfyllts! Arbetet har resulterat resulterat i: 1) Tre fallbeskrivningar av företag och dessa är skrivna på ett sådant sätt att de går att använda i en rad sammanhang som t ex inom undervisning av studenter, seminarier med entreprenörer och policyaktörer. 2) Sex lärdomar: i) Dominerande grundare med ett talangfullt team; ii) Påtagligt användarfokus; iii) Kreativitetsdriven organisering; iv) Företagets marknad saknar landgränser; v) Tydlig passionsdriven vision; och vi) Smart utnyttjande av resurser.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har resulterat resulterat i: 1) Tre fallbeskrivningar av företag och dessa är skrivna på ett sådant sätt att de går att använda i en rad sammanhang som t ex i undervisning av studenter, seminarier med entreprenörer och policyaktörer. 2) Sex lärdomar att lyfta fram från fallen: i) dominerande grundare med ett talangfullt team; ii) påtagligt användarfokus; iii) kreativitetsdriven organisering; iv) företagets marknad saknar landgränser; v) tydlig passionsdriven vision; vi) och smart utnyttjande av resurser.

Upplägg och genomförande

Basen för rapporten är tre longitudinella fallstudier över de tre företagen som kort beskrevs ovan. Inom ramen för dessa redogörs för företagens tillblivelse (både strax innan och efter den formella starten) och den fortsatta utvecklingen av dessa fram till juni 2014. Med hjälp av fallstudie-beskrivningarna genereras sex generella lärdomar. Därtill ges några tips på hur man praktiskt kan använda fallstudierna. I det här fallet inom utbildning och träning i entreprenörskap för studenter och för de som på att eller annat sätt stödjer innovation och entreprenörskap i samhället.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.