All aboard - genusperspektiv inom båt och båtliv- förstudie

Diarienummer
Koordinator SVENSKT MARINTEKNISKT FORUM
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - april 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet i sin helhet skall bidra till ökad innovationsgrad och uppmärksamhet genom att involvera en underrepresenterad målgrupp, i detta fall kvinnor, i utvecklingsprocessen inom båt och båtliv. Fokus sätts på användardriven innovation som metod och hur beaktandet av genusperspektivet i processen påverkar resultatet. Förstudiefasen skall utveckla projektplan för huvudprojekt, säkerställa koppling till företag och finansiering för fortsatt projekt. Beslut tas om att gå vidare in i fas II, design - och konstruktionsfasen

Resultat och förväntade effekter

Förstudien förväntas utveckla en projektplan för ett huvudprojekt som genom byggande av en konceptbåt skall utveckla användardriven innovation som metod. Detta i sin tur skall gynna kvinnors inflytande på produktutveckling och som kundgrupp. Projektet förväntas skapa uppmärksamhet som skall gynna deltagande företags marknadskommunikation.

Upplägg och genomförande

Djupintervju med kvinnor kommer att genomföras. Utifrån detta kommer huvudprojektet att definieras och projektplan skrivas. Ansökan om finansiering för huvudprojekt kommer att göras till offentliga och privata finansiärer. Forskningsupplägg ur genusperspektiv kommer att utvecklas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.