AirLight i kyldisk för kött i labmiljö hos SP, Borås

Diarienummer 2013-00315
Koordinator AIREC AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att verifiera AirLight´s prestanda och energibesparande effekt i förhållande till dagens standard kylbatteri i en fullskaletest med 2 m lång standard kyldisk för kött utan dörrar. Kompletta och jämförande mätserier utförda i lab-miljö hos SP i Borås har verifierat att energiförbrukningen minskar med cirka 35 % samtidigt som behovet av avfrostning elimineras. Uppsatta projektmål har till fullo uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet omfattar direkt jämförande fullskaletest utfört av lab med erkänd specialistkompetens (SP, Statens Forskningsanstalt, Borås). Projektets resultat, där AirLight´s kraftigt reducerande energiförbrukning och förbättrade kylfunktions kvalité verifierats, har både stor teknisk och kommersiell betydelse. Projektet, dess resultat och dokumentation, har haft en stor betydelse för den affärsplan som fastställts för AirLight där kyldiskar valts ut som 1 av 3 strategiska applikationer.

Upplägg och genomförande

Första delen av projektet har omfattat mätserier mede befintligt kylbatteri för kylning av luft från 8 till +1°C med glykolvatten. Utöver verifiering av samtliga mätvärden för värmeväxlaren har ett flertal sensorer inne i kyldisken på simulerade köttpaket använts. För andra delen har kylbatteriet ersatts med något mindre AirLight-värmeväxlare varvid hela mätprogrammet upprepats. Resultaten från de två mätserierna har jämförts med varandra.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.