AgrInnovate

Diarienummer 2017-02713
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för Bioteknik
Bidrag från Vinnova 2 119 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Då havre processas uppkommer en sidoström bestående av havreskal som i nuläget används huvudsakligen som bränsle och vid framställning av stärkelse från potatis uppkommer en sidoström som kallas potatisfiber. Dessa sidoströmmar består av komplex biomassa och borde kunna utnyttjas mycket bättre. I samhället finns behov av funktionella produkter och syftet med detta delprojekt är att knyta ihop dessa behov med tillgången på havreskal och potatisfiber så att nya värdekedjor byggs upp. Möjliga produkter är framförallt livsmedelsprodukter med positiva hälsoeffekter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas visa hur mild processteknik med inslag av biotekniska processteg kan omvandla sidoströmmar från industriell processning av biomassa från jordbruket till högvärdiga livsmedelsprodukter. Utgående från havreskal och potatisfiber ska minst en produkt tas fram från vardera. Ett huvudmål i projektet är att förbättra utnyttjandet av biomassa från jordbruket, vilket ökar möjligheterna att helt övergå till en biobaserad ekonomi. Nya värdekedjor ska etableras, vilket ökar konkurrenskraften för delatagande aktörer.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer forskare i Bioteknik och Livsmedelsteknik vid Lunds universitet att samverka med Lantmännen Ek. För. och Lyckeby Starch AB, som har sidoströmmen havreskal respektive potatisfiber som och är verksamma inom i värdekedjor från råvaror till konsumentprodukter. Ytterligare partners är involverade i utvecklingen av kompletterande processteknik (Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB) och utvärdering av nya hälsoprodukter (ImmuneBiotech Medical Sweden AB).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.