Agenda för visuella effekter

Diarienummer 2013-05214
Koordinator Eksjö kommun - Campus i12
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med agenda för visuella effekter, att identifiera och möta utmaningar för företag där teknikområdet visuella effekter utgör en väsentlig del erbjudandet, har uppfyllts. I första hand har syftet varit att postproduktionsindustrin för film i Sverige samlas kring en gemensam bild av utmaningar och vilka gemensamma utvecklingsinsatser som behövs för att öka industrins internationella konkurrenskraft. I andra hand har syftet varit att kartlägga andra branscher där teknikområdet visuella effekter utgör en kritisk resurs, men inte utgör kärnan i företagens erbjudande.

Resultat och förväntade effekter

Målsättningen med agendarbetet är att processen och rapporten kommer att fungera som en katalysator för företag, medarbetare, organisationer och myndigheter som vill bygga en starkare VFX-industri i Sverige. På vissa problem finns det snabba lösningar. Andra utmaningar kräver långsiktighet, stora resurser och komplex samverkan. Samverkan som inte är självklar i.o.m. att det handlar om självständiga organisationer med skilda målsättningar och förutsättningar för att delta, bidra och dra nytta av gemensam utveckling.

Upplägg och genomförande

Agendan baseras på intervjuer med enskilda företag och två branschträffar där olika stora inflytelserika företag/organisationer med gemensam beröringspunkt inom svensk postproduktion har medverkat. Med anledning av att agendan syftar till att ha en nationell funktion så har intervjuer främst spridits ut i de tre största orterna; Stockholm, Göteborg och Malmö. Agendaarbetet har i huvudsak genomförts i Sverige men för att förankra det nationella perspektivet internationellt har även inhämtning av information och diskussioner förts med parter utanför Sveriges gränser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.