AGEnda 2030 som RAmverk för konsekvensbeskrivning av samverkan och nyttiggörande

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Göteborgs miljövetenskapliga centrum
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan

Syfte och mål

Detta projekt samlar åtta svenska universitet och högskolor med syftet att utveckla våra lärosätens samverkanskapacitet för att, i förlängningen, stärka våra bidrag till Agenda 2030 och uppfyllandet av de globala målen. Det övergripande målet är att utveckla arbetssätt för lärosäten som, med Agenda 2030 och de globala målen som ramverk, länkar samman interna processer för samverkan med verktyg för att utvärdera och följa upp effekter av samverkan.

Förväntade effekter och resultat

Stärka ingående lärosätens samverkanskapacitet för att på sikt ge ett starkare bidrag till Agenda 2030 och de globala målen. Ingående lärosäten har under projekttiden implementerat nya arbetssätt för att följa och utvärdera samverkansaktiviteters påverkan på de globala målen.

Planerat upplägg och genomförande

Varje lärosäte deltar i projektet med en konkret samverkansaktivitet var. Dessa aktiviteter blir fallstudier för att testa så kallad SDG Impact Assessment, vars resultat kommer att identifiera nya behov av samverkan för att stärka positiv påverkan på de globala målen. Denna metod analyseras därefter för hur den kan implementeras som en del av ett lärosätes interna processer för samverkan och vilka förutsättningar som krävs. Slutligen kommer denna nya arbetsmetod att testas och implementeras i olika omfattningar vid samtliga ingående lärosäten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.