Access to Public Information: e-Services in Government Agencies and Archives

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet identifierar brister och utmaningar för att kunna erbjuda accesstjänster till offentlig information i den nordisk-baltiska regionen och ger förslag på åtgärder. Syftet är att skapa projetk som åtgärdar bristerna. Tre olika åtgärder föreslås till de utmaningar som identifierats och ett av dessa förslag har resulterat i en projektansökan som lämnats in till Vinnova. Ett annat projektförslag passar troligen för ett EU projekt och möjligheterna att söka finansiering därifrån undersöks.

Resultat och förväntade effekter

Konsortiet har skapat ett projekt som bygger på crowd-sourcing för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna åtgärda den bristande förteckningen av material som digitaliserats samt digitalisera analogt material. Effekten blir att man enklare kan söka mera detaljerat i arkiverat material. Samlingarna ska också anpassas till framtida användares förväntningar, tex virtuella historiska miljöer som presenteras i handburna enheter.

Upplägg och genomförande

För att få frågorna allsidigt belyst har vi diskuterat våra frågor och resultat med företrädare för andra riksarkiv och experter från små arkiv och museer. En undersökning av medborgares intresse för historisk information och vika tjänster de önskar sig har genomförts. En workshop med ungdomar har genomförts för att få idéer om vilken typ av tjänster de förväntar sig baserad på historiskt information. Historisk information böra vara tillgänglig på distans och gärna presenteras som en upplevelse.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.