ACCELERATE (Testmiljö för storskaliga individualiserade tjänster i datacenter för transporteffektivisering)

Diarienummer 2015-04851
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd REIO
Bidrag från Vinnova 2 555 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

De primära målen med projektet är att tillämpa Big Data och AI-baserade ansatser för hantering av stora dataflöden av OEM fordonsdata och annan transportdata, i syfte att ge fordonsindustrin i allmänhet, och Scania i synnerhet, nya analysförmågor för att utnyttja de alltjämt växande mängderna data från uppkopplade fordon, och därigenom överbrygga de ´flaskhalsproblem´, som tas upp i FFI-BADAs programbeskrivning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en robust, framtidssäker testbädd för massivt skalbar, uppkopplad fordons- och transportrelaterad realtidsdata, där tunga fordon i verklig trafik kan visualiseras och analyseras i tillämpningar runt transportplanering och trafikkontroll. Testbädden, som integrerats i Scanias transporthanterings- och demonstrationsmiljö, utnyttjar nya AI-baserade metoder för dataaggregering, spatio-temporal selektion, semantiska relationer och prediktiv analys.

Upplägg och genomförande

Projektets parter har under perioden samverkat nära kring mycket stora datamängder, däribland Scanias interna fordonsdata samt externa datakällor, framför allt från kollektivtrafikaktörer. Genom iterativa projektmöten och workshops har också kunskapsöverföring skett när det gäller både teknik, algoritmer, metoder och datastandarder. Båda parter har ökat både sin kompetens och teknikbas och Scania får genom projektet nya förmågor när det gäller fortsatt produktutveckling runt projektets resultat.

Externa länkar

Example: Live tracking of public transport data

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.