Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sverige tar ledande roll för framtidens e-handel

Publicerad: 18 juni 2021

Nu engagerar sig en rad svenska aktörer i en Vinnova-finansierad satsning för omställningen mot framtidens e-handel. Genom forskning och innovation vill de gemensamt uppnå en resurseffektiv, konkurrenskraftig e-handel utan negativa effekter på klimat och hälsa.

E-handeln har ökat stadigt en längre tid och under pandemin vuxit snabbare än någonsin. Möjligheterna och fördelarna är många men samtidigt finns utmaningar som måste lösas. Varor måste kunna transporteras och levereras hållbart, effektivt och säkert. Vinnova finansierar nu en satsning som samlar en rad intressenter från olika sektorer med det gemensamma målet att varje e-handelsleverans ska vara hållbar och bidra till ett levande samhälle.

– Idag görs det många bra insatser inom området e-handel, men det saknas en kraftsamling för att accelerera och rikta innovation som kan få bred genomslagskraft för omställning i samhället. Denna satsning ska råda bot på detta, genom att den får både muskler och mandat att snabbt sätta igång med insatser för att adressera de luckor som identifieras, säger Märta Ghajar Amirnezami, handläggare på Vinnova.

Det är samverkansarenan CLOSER vid Lindholmen Science Park och forskningsmiljön ReLog vid Lunds universitet som får uppdraget att etablera en samverkansplattform och ett kunskapscenter för hållbar e-handelslogistik. Satsningen sträcker sig över 2021-2024 och ska samla statliga myndigheter, kommuner och regioner, akademi och intresseorganisationer tillsammans med bland andra varuägare, transportköpare, detaljister, logistikaktörer, fastighetsägare, techbolag och startups.

– Det är mycket glädjande att CLOSER och ReLog har fått finansiering för att utveckla det kraftigt växande e-handelsområdet. Nya krav ställs på både näringsliv och offentlig verksamhet och för Göteborg är detta ett viktigt initiativ som delvis fokuserar på e-handelns påverkan på stadsbilden, säger Magnus Jäderberg, freight traffic manager vid trafikkontoret i Göteborgs stad, som är partner i satsningen.

Även Post- och telestyrelsen ser fram emot ett värdefullt samarbete de närmaste åren.

– Brev- och paketmarknaden förändras och behöver bli mer integrerad med andra transport- och varuflöden. Det behövs därför mer av samverkan mellan postsektorn och andra samhällssektorer. Mot den bakgrunden är projekt som detta av stor betydelse för nya användarvänliga och hållbara leveranslösningar, säger Emma Maraschin, chef för Post- och telestyrelsens enhet för postfrågor.

Tanken är att nya partners ska tillkomma under satsningens gång, allt i syfte att denna samverkan ska driva innovation i e-handeln och skapa integrerade, hållbara leveranslösningar. Från start medverkar CDON, Consid, Freelway, Greencarrier, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Ljusdals kommun, Post- och telestyrelsen, Stockholms stad, Systembolaget och Trafikverket som partners.

– För Vinnovas del är vi mycket förväntansfulla inför att utöver vår roll som finansiär även aktivt medverka och stötta satsningen på olika sätt som samverkanspart, säger Märta Ghajar Amirnezami.

Välkommen på uppstartsmöte den 17 augusti

Tisdag den 17 augusti klockan 10-12 önskar CLOSER och ReLog intresserade aktörer varmt välkomna till digitalt uppstartsmöte för satsningen. Intresserad av att delta i mötet? Mejla Josephine Darlington för anmälan.

Bakgrund

Under 2020 redovisade Trafikanalys resultatet för regeringsuppdraget Hur kan e-handelns transporter bli mer hållbara?. En av rekommendationerna i rapporten är behovet av strategisk samverkan mellan privata och offentliga aktörer.

Parallellt har Vinnova identifierat e-handel och detaljhandeln som ett nyckelområde inom det missionsarbete som har pågått under de senaste åren. För att skapa en tydlig bild av nuläget kring e-handeln i Sverige initierades Vinnova-projektet Framtidens hållbara e-handel, lett av CLOSER och ReLog. Där identifierades ett starkt behov för en gemensam fortsättning. Projektet konstaterade betydelsen av en nationell kraftsamling som tar ett helhetsgrepp, ökar kunskaperna samt samordnar och accelererar innovation i e-handeln för att åstadkomma positiva systemeffekter som bidrar till omställning.

Den nya satsningen startar i augusti 2021 och finansieras av Vinnova med en budget på totalt nio miljoner kronor. Sex miljoner kronor av dessa öronmärks till samverkansprojekt med mål om att inom ramen för satsningen även söka extern finansiering för storskaliga innovationsprojekt.

Vill ni vara med och engagera er som partner? Hör av er till Josephine Darlington på CLOSER eller Daniel Hellström vid ReLog.

Frågor?

Märta Ghajar Amirnezami

Handläggare

+46 8 473 31 71

Senast uppdaterad 30 juni 2021

Statistik för sidan