Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Moderna spelregler ska främja innovation

Publicerad: 8 juni 2021

Vinnova stödjer smart policyutveckling hos myndigheter för att skapa moderna och effektiva spelregler för marknader och offentlig sektor som underlättar innovation. Tre nya policylabb har nu startat, som handlar om styrmedel för hållbar konsumtion, producentansvar för fiskeredskap och farmaceutiska tjänster.

Kraven på en mer öppen och förändringsbenägen offentlig sektor ökar i takt med samhällsutvecklingen som blir alltmer komplex. Bland annat teknikutveckling och förändrade beteenden sätter press på lagar, regler och invanda arbetssätt hos myndigheter och annan offentlig verksamhet.

Vinnova arbetar därför med att främja smart policyutveckling, för att skapa moderna och effektiva spelregler för marknader och offentlig sektor.

- Offentlig verksamhet behöver testa sig fram i verklighetstrogna sammanhang och arbeta tillsammans brett över organisationsgränser för att få helhetssyn på systemen och se vad som fungerar. Både digitaliseringen och användarcentrerade metoder ger också nya möjligheter att engagera allmänheten när policyer utformas, säger Adrian Solitander som arbetar med smart policyutveckling på Vinnova.  

Vinnova stödjer så kallade policylabb, där myndigheter och andra organisationer tillämpar designtänkande för att utveckla styrmedel. Ett exempel är Skatteverket och Arbetsförmedlingen som arbetar för att hitta nya vägar som fungerar i den nya gigekonomin. Ett annat exempel är Livsmedelsverket och kommuner i Sverige som jobbar med att förbättra systemet kring skolmåltider. Tidigare har Vinnova bland annat stöttat Transportstyrelsens policyutveckling när det handlar om tillstånd för tester med självkörande fordon.

Nu satsar Vinnova på tre nya policylabb:

Styrmedel för hållbar konsumtion, Konsumentverket

Projektet ska genom praktiska experiment utvärdera styrmedel för att minska miljöpåverkan från konsumtion av mat, boendevaror (möbler/inredning/byggvaror) och textil. Projektet genomförs inom ramen för Miljömålsrådets programområde Styrmedel för hållbar konsumtion, där ett tiotal myndigheter samarbetar. Det förväntas leda till konkreta förslag på styrmedel och andra åtgärder som förväntas vara effektiva för att uppnå en miljömässigt mer hållbar konsumtion

 

Smart policyutveckling inom producentansvaret för fiskeredskap, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sotenäs kommun

Havs- och vattenmyndigheten ska bidra med förslag till och ansvara för ett helt nytt system för lagstiftning, bestämmelser och administrativa föreskrifter, för att bidra till att minska plast i den marina miljön enligt ett nytt EU-direktiv. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ska utveckla nya arbetssätt och samverka mellan myndigheterna, kommunal verksamhet, producenter, näringslivsaktörer och medborgare för att undersöka hur ett producentansvar kan fungera i praktiken för producenter och användare av fiskeredskap.


Policylabb för farmaceutiska tjänster, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Bristande läkemedelsanvändning är en samhällsutmaning där flera insatser behöver göras på olika nivåer. Policylabbet ska stimulera apoteksaktörernas innovationskraft och dra nytta av den erfarenhet och kompetens som finns hos olika aktörer för att utveckla apotekens och farmaceuternas roll för läkemedelsanvändningen. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets roll är att skapa förutsättningar för god samverkan mellan olika intressenter, föreslå ett nytt regelverk och en ny ersättningsmodell baserat på robusta beslutsunderlag.

Frågor?

Anna Bjurström

Handläggare

+46 8 473 30 89

Maria Kaaman

Handläggare

+46 8 473 31 74

Senast uppdaterad 13 oktober 2021

Statistik för sidan