Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Växtbioteknik för en biobaserad ekonomi

Området för växtbioteknik står inför enorma utmaningar och har en stor potential, då vårt nuvarande fossilbaserade samhälle måste fasas ut och ersättas med biobaserade lösningar. Genom ett samlat multidisciplinärt grepp ska växtbiotekniken ha en nyckelroll i vårt framtida samspel med växtriket.

Växtbiotekniken är ett område som i Sverige kännetecknas av högklassig forskning och innovation. Med pågående globala klimatförändringar och den nödvändiga övergången från ett fossilbaserat samhälle till ett biobaserat blir växtbiotekniken snabbt ett allt viktigare område, vars potential och utmaning ligger i att vi i framtiden ska säkra vår tillgång till mat, energi och råvaror utifrån de resurser som växtriket kan erbjuda.

För att säkra en hållbar övergång från ett fossilbaserat till ett biobaserat samhälle formulerar agendan visionen att forskningen inom livsvetenskaperna kommer att få lika stor betydelse under 2000-talet som forskningen inom kemi, fysik och elektronik under 1900-talet.

På lång sikt är målbilden

  • att Sverige ska stärka sin position som forskningsnation inom biovetenskaperna
  • att forskningsresultaten resulterar i kommersialiserbara tjänster och produkter
  • att man från politiskt håll ser växtbioteknikens potential för landets konkurrenskraft och
  • att innovationsarbetet bäddar för en hållbar utveckling av vårt jord- och skogsbruk.

Agendans vision och mål ska uppfyllas genom fokus på följande insatsområden:

  •  inrätta forskningsprogram som möjliggör en offentlig finansiering av växtförädling
  • införa en teknikneutral biosäkerhetslagstiftning i såväl Sverige som Europa
  • öka stödet till innovationsprocessen med arbetsmodeller som hindrar att uppstartade projekt hamnar i "dödens dal"
  • öka rekryteringen av studenter inom området så att vår sammanlagda kompetens inte sviktar i framtiden.

På industrisidan ser agendan klara samverkansmöjligheter över ett brett fält som inbegriper bland andra skogsbruk, jordbruk, akvakultur och bioraffinaderier. Denna bredd ska återspeglas hos lärosätena – genom ett samarbete mellan många olika akademiska discipliner i riktningen mot ett biobaserat samhälle – liksom hos myndigheter och organisationer i nära dialog med industri och akademi.

Läs agendan

Agenda för växtbioteknik

Senast uppdaterad 1 december 2021

Statistik för sidan