Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Välfärdens material från uthållig skogsråvara

Många konsumentprodukter undergår idag en omfattande omställning från fossila till cellulosabaserade råvaror. Skogsråvaran kommer att möta helt nya användningsområden, vilket skapar utmaningar där gränsöverskridande samarbeten mellan industri och samhälle är en avgörande nyckel för att lyckas.

Begreppet bioekonomi är en lika viktig fråga som arbetslöshet eller klimatförändringar, men det har tyvärr endast en marginell exponering i media och på den politiska dagordningen. Skogsindustrin i Sverige, som direkt och indirekt sysselsätter 200 000 personer nationellt, står i dag inför en rad nya utmaningar.

Tillverkningen av välfärdens material – exempelvis textil, livsmedelsförpackningar och absorptionsmaterial i hygienprodukter – bör i framtiden bli kvitt fossila råvaror och istället ingå i ett kretslopp med skogen som främsta råvara. För att förädla skogsråvaran till nya material behövs en bred och gränsöverskridande FoI, där alla ingående aktörer, inklusive universitet och högskolor, behöver samverka öppet och tänka utanför etablerade strukturer för att utveckla en fungerande bioekonomi.

Agendans vision är hållbar produktion av välfärdens material baserad på uthålligt framställd skogsråvara som en del i en global tillväxtekonomi.
För att lanseringen av uthålliga produkter ska fungera enligt agendans vision ställs Sverige inför följande forskningsutmaningar:

 •  nya och effektiva separationsprocesser för råvaror
 • torkning av absorberande fibersuspension
 • barriärer för vätska, syre och luft
 • friformade förpackningar
 • förståelse för de mekanismer som styr upplösning och koagulering av cellulosa
 • produktionsprocesser och tillgång till pilotanläggningar.

Vidare formuleras branschöverskridande utmaningar, exempelvis:

 • nationell strategi för bioekonomi
 • ny modell för handel med IPR
 • investeringskalkyl för en bioekonomi
 • effektiv industristruktur för ett helhetsgrepp kring biomaterial
 • utbildningar i takt med tiden
 • konsumentbeteende och materialförtroende.

Samverkan med närliggande teknikområden tänks skapas genom exempelvis nya branschöverskridande företagsbildningar. Inom det egna teknikområdet föreslås en tydligare rollfördelning mellan akademi och institut för att skapa samverkan i stället för konkurrens.

Läs agendan

Välfärdens material från uthållig skogsråvara

Senast uppdaterad 1 december 2021

Statistik för sidan