Teknikexport kring grön metan från restprodukter till nät och pump

När det gäller att ta hand om avfallsströmmar av olika slag och att framställa grön metan har Sverige världsledande kompetens. Denna agenda försöker samla det svenska erbjudandet genom att identifiera flaskhalsar där innovation kan göra skillnad.

Sverige har genom sin långa erfarenhet inom uppsamling av deponigas en unik kompetens i att samla in och sortera avfall, liksom en stor kunskap om hur olika sorters avfall kan nyttiggöras genom rötning. Därtill har vi världsledande företag inom uppgradering av biogas och stor erfarenhet av icke ledningsburen gastransport. Men det behövs samordning inom forskning och utveckling för att inte företagen ska fokusera mer på kortsiktiga mål än långsiktiga.

Agendan identifierar 28 forskningsfrågor som är väl förankrade i branschen och som föreslås vara utgångspunkter för forskningsutförare. Forskningsfrågorna är indelade i tre kategorier:

  • frågor av utredande karaktär
  • tekniskt-naturvetenskapliga forskningsfrågor
  • ekonomiskt-samhällsvetenskapliga forskningsfrågor.

Utöver forskningen runt dessa frågor behöver området en ökad dialog mellan exportindustrin och de aktörer som utför forskning och utveckling i Sverige. En större del av den svenska forskningsbudgeten behöver delas ut i samråd med svensk industri och utifrån det behov de ser inom sina företag. Därtill är det viktigt att svenska företag har en stabil hemmamarknad för att ha de resurser som krävs för att orka med en exportsatsning. Finansiärer av forskning måste i större grad lyssna på dem som använder sig av forskningsresultaten och om möjligt bjuda in dessa aktörer i beslutsprocessen för att den svenska forskning i högre grad skall kunna anpassas till industrins verkliga behov. För att skapa en starkare hemmamarknad krävs långsiktiga och tydliga mål från regeringen för utvecklingen av biogasområdet i Sverige.

Slutligen är det viktigt att exportföretagen hjälper varandra till framgång genom att agera teknikambassadörer för Sverige och svenskt kunnande när man befinner sig långt hemifrån. Detta vinner alla på. Varje leverantörsföretag som på egen hand bearbetar en ny marknad behöver inkludera ett budskap om att man är en del i ett större svenskt teknikkluster.

Läs agendan

Agenda Teknikexport

Senast uppdaterad 7 september 2017   |   Statistik för sidan