ReForm – formulation for designed functionality

Området för formulering står i dag inför stora och komplexa utmaningar. För att klara globala krav på både nya produkter och ett hållbart samhälle behöver formuleringsområdet samlas i ett gemensamt insatspaket som säkrar att Sverige blir ett internationellt fäste för formulering.

Området för kemisk formulering är i Sverige ett styrkeområde som står inför stora utmaningar. Utvecklingen av formuleringar, det vill säga funktionella blandningar av kemikalier eller naturprodukter, krävs inom alla typer av verksamheter för att kunna optimera produkter och processer och anpassa dem till dagens och framtidens komplexa flora av behov. I dag, när internationell konkurrens tätnar både på industriella och akademiska håll, behöver det svenska formuleringsområdet samlas över traditionella branscher. På det sättet stärker Sverige sin position när det gäller att skapa nya optimalt formulerade produkter som präglas av både innovationstänkande och miljömedvetenhet.

Morgondagens komplexa utmaningar ska enligt agendan mötas med en kraftsamling av det svenska formuleringsområdet under en gemensam vision:

  • Sverige avancerar sin position som en internationellt fäste för avancerad formuleringsutveckling, där konkurrenskraftiga innovationer skapar tillväxt
  • forskning och innovation inom formuleringsområdet leder till förbättrade kemi- livsmedels- och läkemedelsprodukter som bidrar till ett hållbart samhälle
  • nya produkter är baserade på förnybara resurser och präglas av hållbar tillverkning och användning.

Agendan behöver implementeras genom följande fyra insatsområden:

  • industriellt ledd formuleringsforskning – strategisk forskning som tar hänsyn till både industrins och akademins styrkor och potential
  • innovationsstöd –tvärsektoriell överföring av tekniska lösningar och mentorsprogram
  • utbildning och träning – till exempel master- och forskarprogram inom generisk formulering
  • utvecklat samarbete – samling av kompetenser i det svenska och europeiska formuleringsområdet

För att genomföra insatserna behöver parter från myndigheter, industri och akademi samverka. Innovationsstöd till nya forskningsföretag och samarbetsprojekt med fler än två parter är centrala komponenter för att lyckas.

Läs agendan

Agenda ReForm

Senast uppdaterad 7 september 2017   |   Statistik för sidan