Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimerad lagring av biomassa

Biomassa lagras före användning. Lagringen är förknippad med förluster. För att få ned kostnaderna och därmed öka biobränslenas konkurrenskraft, behöver kunskapsbasen öka om vad som händer med bränslet under lagringen.

Bioenergi är i nuläget det största förnybara energislaget inom EU och bio-bränslena har en dominerande roll inom värme och transport. Bioenergin kan förväntas bibehålla och utveckla sin roll i förnyelsen av Europas energisystem och att förverkliga EU:s 2020-mål. Vid biobaserad värme- och kraftvärmeproduktion står bränslet för en av de största kostnadsposterna, vilket gör att hantering och lagring med låga förluster är högt prioriterat.

Biobränslen från jord- och skogsbruk har en hög fukthalt vid skörd, vilket innebär att de har låg lagringsstabilitet. För att få ned kostnaderna för hantering och lagring, och kunna leverera efterfrågade kvaliteter och därmed öka biobränslenas konkurrenskraft, behövs mer kunskap om vad som händer med bränslet under olika lagringsbetingelser.

Agendans mål är ta fram forskningsbehov för utveckling och innovationer inom området som ska leda till effektiv och kvalitetssäkrad hantering av biomassa. Fokus är användning av biomassa inom energisektorn. Agendan avgränsas till att omfatta primära och sekundära oförädlade biobränslen från skogs- och jordbruk samt återvunna trädbränslen- Applikationen är värme- och kraftvärmeproduktion för anläggningar som är större än 1 MW.

Aktiviteter föreslås inom fyra huvudsakliga fokusområden

  • kvalitet
  • säkerhet
  • hälsa
  • miljö.

Aktiviteterna handlar om

  • system-, modell- och metodutveckling
  • demonstration och verifiering av försöksresultat
  • utveckling av standarder och riktlinjer.


Genom samverkan mellan olika områden skapas förutsättningar att tänka i nya banor och öka möjligheterna för en optimerad lagring av biomassa. Arbetet med agendan har skapat nya gränsöverskridande diskussioner och samarbeten.

Läs agendan

Optimerad lagring av biomassa

Senast uppdaterad 1 december 2021

Statistik för sidan