NRIA Flyg 2016

2013 års flygtekniska innovationsagenda bidrog till att ge flyget ett strategiskt innovationsprogram. I NRIA Flyg 2016 anpassas inriktningen och budskapet till en förändrad omvärld, vilket ytterligare växlar upp ansvarstagandet för Sveriges innovationsklimat och de nyttor som fås därur.

Globaliseringen gör flyget till ett starkt tillväxtområde, både civilt och militärt. Med rätt insatser har Sverige möjlighet att ta viktiga positioner i denna tillväxt. Agendan redovisar skapandet av en struktur som kompletterar det redan tidigare (genom två föregående agendor) välutvecklade innovationssystemet till en gemensam strategi beaktande regionala, nationella, bilaterala och multinationella aspekter, där både civil och militär flygteknik ingår.

Agendan tar avstamp i den europeiska flygagendan liksom i Sveriges nationella innovationsstrategi med de övergripande målen:

  • att generera samhällsnyttor
  • att skapa arbetstillfällen och exportintäkter
  • att möta globala utmaningar.

För att realisera dessa nationella mål har flygteknikområdet i två tidigare agendor satt upp egna strategiska mål, där 2016 års agenda nu bidrar med uppdaterade kortsiktiga mål som svar på den förändrade omvärlden som utgör agendans fokus.


Målen tänks realiseras genom ett antal rekommendationer i form av:

  • satsningar på flygforsknings- och demonstrationsprogram för olika delar av det flygtekniska innovationsområdet (NFFP, IFFP, SWE Demo, SFP)
  • en interdepartemental arbetsgrupp för flygteknikfrågor
  • ett gemensamt teknikråd för de strategiska innovationsprogrammen
  • att regionerna, Tillväxtverket och deltagande företag tillsammans skapar ett SMF-kluster för flygorienterade företag.


Samverkan sker direkt genom ovanstående rekommendationer och genom en välutvecklad förståelse för innovationssystemets ekosystem och betydelsen av alla ingående parter. Agendan inför nationellt begreppet synkret innovation eftersom det saknats ett samlat begrepp för att beskriva betydelsen av att samtliga ägande beslutsfattare har samma bild av innovationsområdet, dess nyttor och dess förutsättningar. Begreppet kan kopplas till till synkretism, dvs sammansmältning av religioner/världsbilder, liksom till synkroniserad och konkret innovation.

Agendans webbplats

Senast uppdaterad 7 september 2017   |   Statistik för sidan