Nationell samling för arbetsmaskiner

Den svenska sektorn för tunga fordon är ett svenskt styrkeområde. För att säkra sektorns framtida konkurrenskraft krävs satsningar på framförallt energi- och miljösidan, och högt satta mål kan uppfyllas genom att tillsammans med andra närliggande sektorer ta ett helhetsgrepp om innovationsarbetet.

För att utveckla sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige spelar fordonsindustrin en viktig roll genom sin storlek, sin produktionsteknik och den komplexa kedjan av forskning, produktutveckling, underleverantörer, slutleverantörer, distributörer och återförsäljare som branschen utgörs av. Den svenska fordonsindustrin ligger teknologiskt och hållbarhetsmässigt i framkant, och den sysselsätter mellan 100 000 och 150 000 personer inklusive underleverantörer. Teknikinnehållet i dagens tunga fordon är både stort, avancerat och växande, vilket i allt högre grad ställer krav på en samordnad och fokuserad forskning och utveckling. På den globala spelplanen ökar emellertid konkurrensen, varför satsningar behövs för att garantera sektorns fortsatta tillväxt och konkurrenskraft.

Tunga fordon har i agendan identifierat följande övergripande forsknings- och innovationsmål:

  • energieffektivitet
  • effektivare produktutveckling
  • förarkomfort
  • telematik och autonoma fordon
  • marknadsfrämjande åtgärder.

För att uppnå målen föreslår agendan bland annat följande satsningar:

  • förädling av befintliga arbetssätt och metoder inom industridesign, formbestämning, helfordonssimulering och avancerad hållfasthetsberäkning
  • förändrade metoder kring produktutvecklingsprocessen i riktning mot en större andel simulationer jämfört med i dag
  • demonstration av ny systemteknologi för en kraftigt reducerad miljöbelastning och förbättrad förarmiljö.

Genom gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan industri, akademi och andra forskningsinsitutioner som delar agendans målbild kan den svenska sektorn för arbetsmaskiner och tunga fordon stärkas och förnyas. Agendan pekar på det faktum att andra närliggande företagskluster har utvecklingsbehov liknande den egna sektorn, till exempel skogsteknik och transport. Dessa områden kan med fördel tillsammans driva ett samlat och starkt innovationsarbete.

Läs agendan

Agenda nationell samling för arbetsmaskiner

Senast uppdaterad 7 september 2017   |   Statistik för sidan