Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MinBaS - Mineral, Ballast och Sten

Industrimaterial, bergmaterial och natursten behövs för att bygga samhället. För att denna bredaste del av mineralsektorn ska vara konkurrenskraftig och fungera på ett miljömässigt uthålligt sätt även på lång sikt behövs mål och satsningar med fokus på hållbarhet, helhetssyn och råvarans kretslopp.

Efterfrågan på mineralbaserade konstruktionsmaterial, till inte minst satsningar inom transportinfrastruktur och bostadsbyggande, förväntas vara hög de närmaste decennierna. EU satsar stort på att bli självförsörjande av mineralbaserade råmaterial. Den svenska mineralsektorn står inför stora utmaningar. De tre MinBaS-branscherna (mineral, ballast och sten) ska tillsammans säkerställa att samhället får de nödvändiga materialen på ett effektivt och miljövänligt sätt. Konkurrenskraft och internationell framgång för sektorn är mycket beroende av att innovationssatsningar görs för en hållbar framtida produktion med minimal miljöpåverkan och största möjliga kretslopp hos råvarorna.

För ett kortare (2016), medellångt (2020-2030) och längre (bortom 2030) tidsperspektiv formulerar agendan övergripande strategiska fokusområden som lokalisering, kompentensförsörjning och internationell samverkan. Utifrån dessa fokusområden ställs många konkreta mål, bland annat:

  • 2016: MinBaS Innovation är etablerat
  • 2020: 30 % minskat CO2-utsläpp, indikatorer för miljövärdering av täkter, tekniska standarder implementerade i alla led
  • 2030: kortare transporter, > 90 % återvinns, inget avfall – värdekedjan sluts.

Agendan identifierar nödvändiga insatser inom tre huvudområden:

  • produktionsprocessen
  • produkter och applikation
  • berget i samhället. Insatserna består av projekt inom hela värdekedjan av produktionsprocessen, användning och kompetensförsörjning.
  • Fokus är på långsiktig totaloptimering snarare än kortsiktig suboptimering.

Agendan framhåller att erfarenheten av forskning och samverkan inom sektorn är gedigen och att MinBaS-innovation därför har stor potential att uppnå formulerade mål och visioner. När det gäller forskningsstrukturen noterar man särskilt att eftersom Sverige är ett relativt litet land blir kontaktvägarna korta och informella, vilket underlättar för behovssynen och innovationsarbetet och stärker samverkan mellan industriella, akademiska och offentliga aktörer.

Agendans webbplats

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan