Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Metalliska material

Metallindustrin är en central och växande del i Sveriges näringsliv. För första gången samlas hela den svenska metallindustrin bakom en gemensam satsning för framtiden. Agendan pekar ut en rad åtgärder för att nå förnyelse, ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

För första gången någonsin har den samlade svenska metallindustrin utvecklat en gemensam, strategisk forsknings- och innovationsagenda. Målet är att göra det möjligt för industrin att utnyttja de möjligheter som identifierats på den globala marknaden.

Den vision som agendan strävar att förverkliga är att svensk metallindustri ska vara en väl känd och viktig möjliggörare i världens strävan att forma en bättre framtid. Det innebär att dess erbjudanden till kund ligger i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten och utvecklas av drivna, engagerade och innovativa människor. Samtidigt har tillverkningsmetoderna ett så litet miljömässigt fotavtryck som det bara är möjligt.

Strategin baserar sig på industrins långa erfarenhet av att identifiera och etablera strategiska nischmarknader och syftar till att skapa tillväxt genom att möta de växande kraven på hållbara lösningar inom nyckelbranscher som transport, energiutvinning och -generering, byggnation, och utvalda marknader inom tillverkningsindustrin.

De föreslagna insatserna riktar sig mot nya och förbättrade affärsmodeller för att öka intjäningen från existerande och utveckla nya kundvärden, involvera hela värdekedjan för att bättre förstå dess begränsningar och möjligheter, öka farten i materialutvecklingen, öka flexibiliteten för att kunna möta det mycket föränderliga landskap i vilket industrin verkar, öka resurseffektiviteten, minska miljöbelastningen och sist men inte minst öka attraktiviteten för nya medarbetare och utveckla de befintliga.

Senast uppdaterad 2 mars 2022

Statistik för sidan