Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ledarskap som strategisk resurs för innovation och tillväxt

I årtionden har ledarskap satt Sverige på kartan, tack vare ”mjuka” värden i ledarskapet som inte finns i många andra delar av världen. För att svenskt ledarskap ska behålla sin internationellt erkända position krävs forsknings- och innovationssatsningar som förstärker och förnyar på flera områden.

Det svenska styrkeområdet ledarskap har behov av förstärkning och förnyelse. En av de stora utmaningarna är omställningen från industriell verksamhetslogik till logiker som bygger på hantering och samordning av kompetens och kunskap. Inte minst den nya entreprenörsrollen, som fungerar som motor för förnyelse och utveckling, kräver nya infallsvinklar och tydligare fokus på moderna ledarutmaningar.

Agendan gör inledningsvis en analys av var svenskt ledarskap står i dag, vilka ledarskapsvärden som är utmärkande och internationellt uppskattade samt vilka värden som inför framtiden kan eller bör förändras genom ett innovationsarbete för svenskt ledarskap.

Handlingsplanen innehåller primärt målsättningar inom sex förbättringsområden:

  • nya förhållningssätt och roller i ledarskap och medarbetarskap
  • knepiga ”projekt-/mellanchefsroller”
  • hantering av konkurrerande/parallella logiker
  • multifältproblematiken – hantera samverkan som involverar flera aktörer
  • den mångfacetterade (virtuella) arbetsplatsen
  • det ansvarsfulla globala ledarskapet.

Till varje förbättringsområde identifierar agendan en rad utvecklingsinsatser. På det övergripande planet vill agendan för varje insatsområde skapa forsknings- och utvecklingssamarbeten och kunskapsnav för strategisk innovation. På det sättet kan en förnyelse av den svenska ledarskapsmodellen uppnås, och nya ledningspraktiker skapas.

Möjligheterna till nyskapande blir stora om samverkansformerna optimeras. Det gäller att utveckla arbetsmodeller där konsortiebildning och forskarinvolvering uppmuntras. Kunskapsproduktion och innovationsarbete inom ledarskap drivs averfarenhetsutbyte genom direkta möten och samtal. Därför måste en heterogen, kritisk massa av aktörer samlas gemensamt kring agendans innovationsområden.

Läs agendan

Ledarskap för innovation

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan