Lantbruksbaserad småskalig bioenergi- och biomassaproduktion

Sverige ligger i framkant på ett antal områden inom bioenergin, samtidigt som tillgången på biomassa ökar. Rätt utnyttjat leder detta till försörjningstrygghet, minskat importberoende, teknikutveckling, teknikexport, sysselsättning och nyttor för landsbygden.

Sverige har areella överskottsytor och en betydande andel lantbruksbaserade restprodukter som i större grad än i dag skulle kunna komplettera livsmedelsproduktionen med produktion av biomassa, bioenergi eller nya biobaserade produkter. Denna agenda syftar till att visa lantbrukssektorns möjligheter inom området bioenergi och biomassaproduktion och att inspirera till utvecklingsinsatser, samt att ge förslag på hur Sverige kan arbeta strategiskt för att nå områdets uttalade mål.

I ett kort perspektiv är målet att området är ett samordnat och känt branschområde med en drivande funktion inrymd hos en befintlig aktör. På medellång sikt är målet att området bidrar till minskade utsläpp, ekonomisk utveckling och arbetstillfällen inom lantbruket. Målet på lång sikt är att ska svenskt lantbruk kunna vara självförsörjande och oberoende av fossila resurser.

För att nå målen vill området:

  • skapa en forskningskarta över aktörer inom bioenergi från lantbruket
  • beskriva forskningsbehov och andra aktiviteter
  • ge förslag på hur de olika innovationsaktörerna kan samverka inom de närmaste åren
  • ge förslag på lämpliga former för forskningsprojekt
  • kommunicera resultat så att agendan kan tjäna som en ledning för framtida samverkan, inriktning, prioritering och insatser för berörda målgrupper.

Samverkan kan förstärkas genom exempelvis skapande av mötesplatser och etablerande av samtalsgrupper för erfarenhetsutbyte. Dessa mötesfunktioner bör förläggas regional och lokal nivå för att öka möjligheterna till utbyte mellan parterna och utveckling "on-site" där råvara finns. Det är också viktigt att hitta former för ökad samverkan mellan olika forskare, företag och samhälle.

Läs agendan

Agenda för småskalig bioenergi

Senast uppdaterad 7 september 2017   |   Statistik för sidan