Kapacitet i järnvägstrafiken - KAJT

Järnvägssektorn är central för utvecklingen mot hållbara transporter, men den ansträngs av högt resursutnyttjande och av många skilda behov. Forskning och innovation kan skapa ett samspel mellan flexibilitetskrav och långsiktighet, samtidigt som kapacitetsutnyttjande och tillförlitlighet förbättras.

Under de senaste tre decennierna har den svenska järnvägssektorn genomgått stora förändringar, främst i form av en separation av infrastrukturen och den operativa verksamheten. Denna svenska modell har blivit EU:s strategi för att göra järnvägen mer konkurrenskraftig och effektiv. Situationen i Sveriges järnvägssystem uppfyller dock i dag inte brukarnas krav på ett tillfredsställande sätt. Brister finns i tillförlitlighet, kapacitet och flexibilitet. Tillgänglig infrastruktur måste användas mer effektivt och järnvägstrafikens planering och styrning är i behov av kraftig nyutveckling. De insatser som görs idag är inte tillräckliga för att nå tillfredsställande resultat. Därför behövs mer forskning, utveckling och innovationer för att stötta och driva på utvecklingen.

Agendan formulerar visionen att svensk järnvägstrafik ska bli flexiblare, effektivare och tillförlitligare så att en effektiv kapacitet uppnås i järnvägssystemet till nytta för medborgarna och näringslivet under hela färden/transporten i det samlade transportsystemet. Målet är att systemet gynnas utan att några parter missgynnas.

Visionen ska uppfyllas genom satsningar på relevanta forskningsområden:

 • trafikering och infrastruktur
 • taktisk trafikplanering
 • operativ trafikstyrning och tågkörning
 • underhåll och trafik
 • uppföljning och återkoppling
 • signalsystem och kapacitet
 • trafikinformation.

Prioriterade förändringar är:

 • kraftsamling för järnvägssystemet
 • kompetensförsörjning
 • flöde från forskning till tillämpning
 • europeisk samverkan
 • öppen datatillgång och transparens.

En viktig förutsättning och utmaning för järnvägssektorns utveckling är att sträckan mellan forskning och färdig produkt blir så kort som möjligt, varför det blir viktigt att problemägaren medverkar i alla steg. Branschprogrammet KAJT – Kapacitet i järnvägstrafiken – har etablerats för att i samverkan utveckla processer och innovationer inom järnvägstrafikområdet. Agendan fungerar som långsiktigt inriktningsdokument för KAJT.

Agendans webbplats

Senast uppdaterad 7 september 2017   |   Statistik för sidan