Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus

Sveriges bestånd av flerbostadshus åldras och måste på många håll genomgå stora renoveringar. Kraven på hållbarhet, resurseffektivitet och samtidigt även ekonomi är en utmaning för renoveringsaktörerna, och de behöver därför verka för innovation på en gemensam plattform.

En betydande del av det svenska bostadsbeståndet, speciellt inom miljonprogrammet, står idag inför ett många gånger överhängande renoveringsbehov. Arkitekter, byggare och konsulter ställs inför stora utmaningar då renoveringarna behöver uppfylla morgondagens krav på resurs- och energieffektivitet och boendemiljö samtidigt som finansieringsmöjligheterna ofta är begränsade.

Agendan identifierar flera viktiga långsiktiga målsättningar för det hållbart renoverade bostadsbeståndet:

  • halverad energianvändning
  • implementering av förnyelsebar energi
  • tekniklösningar som alla är bekväma med
  • ekonomiskt acceptabla lösningar genom större andel industrialiserad teknik som kan utvecklas storskaligt
  • socialt hållbar renovering som involverar och engagerar boende och som motverkar segregation
  • kretsloppsanpassade lösningar.

För att i framtiden kunna uppfylla målsättningarna krävs redan idag en samlad insats. Agendan framhåller att aktörerna inom bostadssektorn behöver en gemensam plattform för hållbar renovering. En sådan, Renoveringscentrum, är redan upprättad, men är ännu inte driftsatt då finansiering fortfarande söks. Agendans åtgärdspaket förutsätter att Renoveringscentrum kommer i drift, och handlar om att utveckla en gynnsam innovationsmiljö för alla aktörer som innefattas av en renoveringsprocess. Renoveringscentrum kan också hålla seminarier, bilda forskningsgrupper och initiera yrkesutbildningar. Med ett initialt statligt stöd för de första årens drift menar agendan att Renoveringscentrum inom tre år från starten kan drivas självständigt genom medlemsavgifter och inkomstbringande aktiviteter.

Den nybildade plattformen fungerar som en nod för att både skapa nya och bättre ta vara på befintliga kontakter och erfarenhetsutbyten mellan exempelvis beställare, utvecklare, forskare och brukare, även internationellt.

Läs agendan

Agenda Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan