Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar skörd av råvara

En hållbar framtid kräver ökad fokus på den biobaserade ekonomin, där skogsnäringen med sin förnybara råvara har en nyckelroll. Med ett förnyat innovationsarbete inte minst inom teknik för skogsnäringens maskiner säkrar svensk skogssektor sin position i den hållbara utvecklingen.

Skogsnäringen är en av hörnstenarna i Sveriges ekonomi. Cirka 80 miljoner kubikmeter biomassa tas med lönsamhet ut årligen. En särskild styrka är mobila arbetsmaskiner, där Sverige besitter spetsteknologi. Tack vare att råvaran är biobaserad och förnybar har sektorn en given plats i framtida hållbar utveckling. Framtiden ställer emellertid också allt större krav på ökad produktivitet i sektorns råvaruförsörjning och på tekniska innovationer och export av maskiner för skogsnäringen.

Grundbulten i agendans vision är hållbar utveckling och därmed samhällets omställning till en biobaserad samhällsekonomi. Fler produkter förutses vara framtagna av biobaserad råvara och resurssnåla processer blir självklara. Arbetsmaskiner och övrig teknik utvecklas i samma riktning och svenskt kunnande och teknik för hållbar skogsnäring blir en viktig exportvara.

Med sikte på år 2020 ställs flera mål upp, till exempel:

  • fördubblad export av mobila arbetsmaskiner
  • 30 % minskad fossil bränsleförbrukning per enhet
  • 20 doktorer och minst 3000 studenter utbildade inom den virtuella Forest Technology Academy.

För att nå målsättningarna har agendan identifierat satsningar inom två övergripande områden:

  • ny kraftfull infrastruktur för innovation för att radikalt sänka innovationströskeln och skapa samverkan mellan alla aktörer
  • Forest Technology Academy som ska bli en virtuell akademi bestående av ledande universitet och institut där spetskompetens från skogsnäringens olika ämnesområden kan knytas samman.

En starkare samverkan mellan industrins aktörer behövs för att förnya infrastrukturen för innovation och utveckla värdekedjor. Brukare, tillverkare och forskare behöver nya och starkare samverkansformer. Inom industrin kan företag driva innovation framåt med hjälp av klustring, vilket det redan finns flera framgångsrika exempel på. På det sättet kan fokus läggas på innovation företag emellan inom ett specifikt område, utan att konkurrensen blir ett hinder.

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan