Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Genusmedvetet och innovativt ledarskap

Jämställdhet ökar innovationsförmågan! Denna agenda presenterar en strategi med ett antal konkreta åtgärder för att skapa en långsiktighet och för att uppnå visionen om ett genusmedvetet och konkurrenskraftigt näringsliv.

Vår svenska organisationstradition och kunnandet kring arbetsorganisation och ledningssystem har historiskt sett varit en stark konkurrensfördel för Sverige och anses fortfarande vara ett viktigt svenskt styrkeområde. Det finns en uttalad efterfrågan på mer lättillgänglig och målgruppsanpassad kunskap kring genusmedvetet ledarskap och affärsutveckling. Agendan identifierar ett stort gap mellan forskningsresultat, kunskap och befintliga lösningar och näringslivets behov av kunskap. Efterfrågan matchas inte av ett erbjudande. Här finns en stor potential för tjänsteinnovationer som innebär nya affärsmodeller där man utvecklar och verifierar kunskapen och sprider den.

Agendans målbild bygger på tre specifika behov inom näringslivet som efterfrågas för att skapa innovativa och konkurrenskraftiga organisationer:

 • strategisk kompetensförsörjning
 • effektiva produktionsprocesser
 • innovationskraft.

Ett antal konkreta förslag på strategier för att möta dessa behov har utvecklats:

 • positionering av Sverige som ett föregångsland inom genus
 • vidareutveckling av relationen mellan akademin och näringslivet
 • utveckling av genusmedvetenhet inom SME
 • stärkt samarbete mellan genusforskning och utveckling av produktionsmodeller
 • överbryggning av gapet mellan kunskap och lösningar
 • utvecklad beställarkompetens internt på Vinnova
 • utveckling av tjänster som kan tillgodose kunskapsbehovet inom näringslivet
 • integrering av genus i managementkonsulternas erbjudanden
 • utveckling av tjänsteinnovationer inom tillämpad genusforskning
 • verifiering av tjänsteinnovationerna i olika testbäddar
 • utveckling av ett nationellt centrum för tillämpad genusforskning.

Ett viktigt fokus i agendan är att skapa förutsättningar för att tillämpa redan befintlig forskning inom området.

Central aktör i agendaarbetet har Vinnväxtvinnaren Fiber Optic Valley varit, ett innovationssystem bestående av medlemsorganisationer som representerar triple helix.

Läs agendan

Agenda Genusmedvetet och innovativt ledarskap

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan