Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Made in Sweden - Future Textiles and Paper

Skogsindustrin och textil- och modebranschen står inför utmaningar som kräver nya affärsidéer, aktörer och marknader. Omställningen måste ske snabbare än hoten utvecklas. Denna agenda handlar om att under kontrollerade former föregripa en utifrån yttre faktorer tvingande industriell omställning.

Både den svenska skogsindustrin och den svenska textil- och modebranschen klassas som svenska basnäringar, representerar mycket stora värden, har erkänt expertkunnande inom breda områden och utgör en viktig motor för svensk export. Branscherna utmanas nu av en hårdnande global konkurrens med produkter tillverkade i låglöneländer av fossilbaserade råvaror och ofta med mycket miljöbelastande metoder. Branscherna måste därför ställa om affärsmodeller och produktsortiment för att inte tappa exportvärden och arbetstillfällen.

Visionen för 2035 är att den svenska skogsindustrin och textil- och modebranschen tillsammans ska leda den svenska omställningen till en biobaserad samhällsekonomi. För att närma sig visionen och för att på ett mätbart sätt kunna följa och styra utvecklingen har ett antal mål för 2035 utvecklats, däribland:

  • hållbara produkter och tjänster med högt och ökande förädlingsvärde säljs framgångsrikt
  • fossilbaserade material har ersatts i stor utsträckning
  • entreprenörskap kombinerar innovativt nya teknologier med behovsdriven utveckling och tydligt kundfokus.

Helt centralt för att nå visionen och målen är att förädlingsvärdet hos svenska produkter måste öka – målet är att gå från produkter till värden. I förlängda värdekedjor ska nya produkter och tjänster formas. Fyra programformer ska stödja utvecklingen:

  • politiska förutsättningar för hållbar innovation
  • marknadsmässiga förutsättningar för hållbara affärer
  • forskning och utveckling
  • demonstration och produktutveckling.

Intern samverkan mellan de två branscherna liksom externa samarbeten med andra relevanta aktörer är nödvändig, och det behövs en förändrad syn på rollfördelningen mellan aktörerna. Exempelvis ska en aktör inte enbart agera som beställare eller leverantör, utan snarare etablera ett effektivt samarbete längs hela värdekedjan. Vidare är funktionella mötesplatser och kreativa forum för olika kompetenser av största vikt, så att de kan mötas på ett systematiskt sätt.

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan